Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena